Wdroenia

Wdroenia, Szkolenia i Wsparcie techniczne

kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Profesjonalne wdroenie umoliwia optymalne wykorzystanie zakupionego oprogramowania.

Instalacja i konfiguracja oprogramowania
jest wykonywana przez dowiadczonych specjalistów firmy Integra Software i obejmuje serwer oraz stanowiska komputerowe. Podczas wdroenia konfigurowane s róne moduy programu m.in Terminarz, Serwis, Sprzeda, Magazyn, Kasa/Bank. Ustawiane s take indywidualne parametry dla kartotek pojazdów, kontrahentów, towarów, grup cenowych, stawek rbh, wydruków, prowizji, skrótów klawiaturowych, które dostosowuj program do specyfiki danej firmy.
Moduowa budowa i szeroki zakres konfiguracji, pozwala uywa program zarówno w maych firmach jak i w duych kompleksach motoryzacyjnych.

 

Przeniesienie (migracja) danych z poprzednio uywanego programu pozwala na szybkie rozpoczcie pracy z nowym programem. Taka migracja obejmuje kartoteki kontrahentów, towarów, pojazdów i oszczdza wiele czasu w porównaniu do rcznego przepisania w/w danych. Podczas migracji przenoszone s take stany magazynowe towarów, po czym nastpuje weryfikacja wartoci magazynu zarówno w starym jak w  nowym programie. Opcjonalnie mona zamówi migracj  dok. sprzeday oraz zlece napraw ze starego programu, tak aby te dane byy dostpne na listach dokumentów archiwalnych w nowym programie.Szkolenia z podstawowej obsugi programu pozwalaj szybko rozpocz prac z nowym programem i zapewniaj o wiele lepsze wykorzystanie zakupionego oprogramowania w codziennej pracy serwisu. Szkolenia prowadzone s indywidualnie dla kadego uytkownika programu i polegaj na tym, e pocztkowo szkoleniowiec przedstawia dan funkcj np. wystawienie faktury VAT, a nastpnie uczestnik szkolenia powtarza j kilkakrotnie pracujc bezporednio z programem. Po szkoleniu sprawdzana jest znajomo obsugi programu a take przesyane s pomagajce utrwali wiedz materiay pomocnicze w postaci filmów instruktaowych i krótkich instrukcji obsugi.Dodatkowe szkolenia uzupeniajce oferowane s gównie dla  zaawansowanych uytkowników programu. Umoliwiaj one szersze wykorzystanie zaawansowanych funkcji oraz zapoznanie si z moliwociami nowych wersji oprogramowania. Szkolenia prowadzone s indywidualnie (online) oraz grupowo. Podczas takich zaj uczestnicy maj moliwo praktycznej pracy z programem na komputerach szkoleniowych.

 

Portal www Integra Support z praktycznymi poradami dot. obsugi programu zawiera informacje dot. czsto zgaszanych zagadnie przez klientów korzystajcych z Hotline. Takie porady przygotowywane s w formie wiadomoci wysyanych do firm posiadajcych aktualny abonament na aktualizacj lub wsparcie techniczne i dotycz m.in. porzdkowania kartotek towarów i kontrahentów, optymalnych ustawie czytnika dowodów rej., wystawiania kompensat oraz funkcji w nowych wersjach programu.

Integra Software posiada nowoczesne zaplecze techniczne pozwalajce szybko i sprawnie wdraa oraz profesjonalnie obsugiwa klientów w zakresie serwisu oferowanego oprogramowania. W/w zaplecze to m.in: nowoczesna telefonia systemowa, wiatowodowe cza internetowe, systemy do zdalnej pomocy, etc.

« powrt do listy

wywietle: 1322

ilo�� odwiedzin: 27184

© 2000-2021 by Integra Software