Programy antywirusowe, Systemy finansowo-księgowe

Comarch ERP Optima

Oprogramowanie finasowo-księgowe

kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie
kliknij, aby powiększyć w nowym oknie

Comarch ERP Optima Księga Handlowa - moduł pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości oraz przepisami związanymi z integracją europejską.
Podstawowe funkcje modułu to:

 • możliwości tworzenia wielopoziomowego planu kont
 • podział na dzienniki cząstkowe
 • zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych)
 • możliwość wykorzystania schematów księgowych
 • dowolne definiowanie oraz wydruk zestawień, w tym bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, raporty rozbudowane o prefiks kraju w numerze NIP kontrahenta
 • prowadzenie ewidencji VAT
 • deklaracje VAT-7, PIT-5 oraz CIT-2
 • Kwartalna Deklaracja Podsumowująca (VAT-UE A i B) pokazująca, z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym kwartale transakcje handlowe.

Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. Program umożliwia kompleksową obsługę księgowości. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowana do potrzeb Użytkownika. Duża elastyczność powoduje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. Posiada jeszcze jedną ważną cechę - jest na bieżąco aktualizowany w stosunku do zmieniających się przepisów.
 

Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus – moduł rozszerzony zawierający dodatkowo:

 • obsługę kont walutowych
 • możliwość wprowadzenia do systemu Bilansu Otwarcia w walucie dla kont walutowych.
 • dołożony został dodatkowy parametr pozwalający na przeliczenie obrotówki w konkretnej walucie obcej oraz sporządzenie wydruków w zadanej walucie.
 • z poziomu obrotówki jest dostępna funkcja Kontroli sald kont rozrachunkowych. Funkcja ta, w przypadku włączonego modułu Księga Handlowa Plus, została rozbudowana o możliwość podglądnięcia zapisów również w walucie obcej
 • dodano test na sprawdzenie poprawności waluty na koncie księgowym i dekretach.
 • jeśli użytkownik korzysta z tego modułu to posiada możliwość uzyskania informacji o obrotach i saldach danego konta w walucie
 • możliwość wprowadzania dokumentów w walutach do rejestrów VAT i rozliczanie podatku VAT przeliczanego po ustalonym kursie.

Comarch ERP Optima Księga Podatkowa - obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie księgi przychodów i rozchodów lub prowadzącą ewidencje przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji księgowych: Rejestr VAT, Księga Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowej oraz  ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spis z natury, rozliczenie samochodów. Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, PIT-5, PIT-5L, PIT-4.

Księga Przychodów i Rozchodów

 • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów i Rozchodów
 • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)
 • możliwość walidowania dostępu do poszczególnych funkcji programu
 • współpraca z modułem Analiz
 • pełna integracja z pozostałymi modułami

Kadry i Płace / Środki Trwałe

Comarch ERP Optima Płace i Kadry  - moduł przeznaczony do pełnej obsługi działu kadr i rachuby płac. Zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik. Comarch ERP Optima umożliwia przygotowanie raportów, deklaracji INF-D i INF-D-P do Narodowego Funduszu Zdrowia, także w postaci elektronicznej oraz zaimportowanie tych deklaracji do programu SOD Offline.

Program dostępny jest w dwóch wersjach:

Comarch ERP Optima Płace i Kadry – moduł podstawowy skierowany dla mniejszych firm, pozwalający na prowadzenie kadr i płac w podstawowym zakresie.

Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus – moduł rozszerzony zawierający dodatkowo:

 • obsługę firm mających rozbudowaną strukturę organizacyjną (drzewiasta struktura wydziałów)
 • skomplikowane systemy wynagrodzeń dla wypłat liczonych wg 12 algorytmów, uwzględniające:
 • dowolny wybór składników wynagrodzenia do postawy oraz wskazanie okresu z jakiego mają być brane pod uwagę
 • definiowanie różnorodnych podstaw obliczeniowych, konstruowanie rozbudowanych wzorów wyliczających dodatki. Do wyboru mamy zastosowanie dowolnej liczby wzorców płacowych, stałych okresowych, operatorów matematycznych, współczynników liczbowych i funkcji warunkowych
 • automatyczne okresowe naliczanie składników wynagrodzenia oraz rozliczanie nadgodzin (kontrola częstotliwości wypłacania składników wynagrodzenia należnych rzadziej niż co miesiąc, takich jak premie kwartalne, czy trzynastki; dowolne ustalanie długości okresu rozliczeniowego nadgodzin (liczby miesięcy) dla poszczególnych grup zatrudnionych)
 • odnotowanie w kalendarzu obecności pracownika do 6 wejść/wyjść w obrębie doby (wersja podstawowa PiK umożliwia rejestrację tylko jednego wejścia/wyjścia)
 • definiowanie stref dla kalendarzy (jakościowe zróżnicowanie czasu pracy mające odzwierciedlenie również podczas naliczania wynagrodzenia)
 • ścisłe powiązanie listy płac z wybranym wydziałem (domyślne filtrowanie pracowników z listy płac uwzględniające wydział oraz symbol wydziału użyty w numeracji)
 • opis analityczny - bardzo szczegółowy opis listy płac tworzony automatycznie w oparciu o predefiniowane w kadrach schematy, z możliwością dodatkowej edycji w elementach wypłaty. Umożliwia predekretowanie kosztów wynagrodzeń wg różnych kryteriów
 • możliwość wykorzystania opisu analitycznego w schematach księgowych modułu Księga Handlowa Comarch ERP Optima oraz w module Controlling systemu CDN XL
 • atrybuty czyli cechy, za pomocą, których można opisywać pracowników wprowadzając dowolna liczbę dodatkowych informacji. Możliwość opisania pracownika dowolnymi niestandardowymi atrybutami (cechami) i zastosowanie ich przy definiowaniu składników wynagrodzenia pozwoli na odpowiednie sparametryzowanie naliczania wynagrodzeń i ułatwia konfigurowanie płac. Wprowadzenie atrybutów zwiększa dodatkowo możliwości systemu w zakresie raportowania i filtrowania pracowników.
 • dodatkowe parametry:
 • Opis analityczny dopłat do nadgodzin zgodny z opisem czasu pracy
 • Ostrzeganie w płacach o niezgodności wydziału z wybraną listą płac

Comarch ERP Optima Środki Trwałe - moduł pozwala na prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Automatycznie generuje dokumenty OT i LT. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach Użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne (metoda liniowa, degresywana jednorazowa) oraz plan amortyzacyjny. Program uwzględnia szczególne przypadki amortyzacji: amortyzacja sezonowa, ulgi inwestycyjne, ograniczenie wartości środka trwałego. Moduł pozwala na prowadzenie i drukowanie ewidencji wyposażenia, która wymagana jest rozporządzeniem w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów.

Program posiada kompletną księgę inwentarzową, umożliwiającą m.in.:

 • rejestrację "historii" środka trwałego, związaną ze zmianami jego wartości
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • tworzenie planu amortyzacji środka oraz księgowanie odpisów amortyzacyjnych do księgi
 • ujęcie amortyzacji w aspekcie bilansowym i podatkowym dla środków trwałych i wartości materialnych i prawnych.

« powrót do listy

wyświetleń: 2737

ilo�� odwiedzin: 200

© 2000-2021 by Integra Software