Wdroenia

kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie
kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Wdroenia, Szkolenia i Wsparcie techniczne

Profesjonalne wdroenie umoliwia optymalne wykorzystanie zakupionego oprogramowania.

Instalacja i konfiguracja oprogramowania
jest wykonywana przez dowiadczonych specjalistów firmy Integra Software i obejmuje serwer oraz stanowiska komputerowe. Podczas wdroenia konfigurowane s róne moduy programu m.in Terminarz, Serwis, Sprzeda, Magazyn, Kasa/Bank. Ustawiane s take indywidualne parametry dla kartotek pojazdów, kontrahentów, towarów, grup cenowych, stawek rbh, wydruków, prowizji, skrótów klawiaturowych, które dostosowuj program do specyfiki danej firmy.
Moduowa budowa i szeroki zakres konfiguracji, pozwala uywa program zarówno w maych firmach jak i w duych kompleksach motoryzacyjnych.

 

Przeniesienie (migracja) danych z poprzednio uywanego programu pozwala na szybkie rozpoczcie pracy z nowym programem. Taka migracja obejmuje kartoteki kontrahentów, towarów, pojazdów i oszczdza wiele czasu w porównaniu do rcznego przepisania w/w danych. Podczas migracji przenoszone s take stany magazynowe towarów, po czym nastpuje weryfikacja wartoci magazynu zarówno w starym jak w  nowym programie. Opcjonalnie mona zamówi migracj  dok. sprzeday oraz zlece napraw ze starego programu, tak aby te dane byy dostpne na listach dokumentów archiwalnych w nowym programie.Szkolenia z podstawowej obsugi programu pozwalaj szybko rozpocz prac z nowym programem i zapewniaj o wiele lepsze wykorzystanie zakupionego oprogramowania w codziennej pracy serwisu. Szkolenia prowadzone s indywidualnie dla kadego uytkownika programu i polegaj na tym, e pocztkowo szkoleniowiec przedstawia dan funkcj np. wystawienie faktury VAT, a nastpnie uczestnik szkolenia powtarza j kilkakrotnie pracujc bezporednio z programem. Po szkoleniu sprawdzana jest znajomo obsugi programu a take przesyane s pomagajce utrwali wiedz materiay pomocnicze w postaci filmów instruktaowych i krótkich instrukcji obsugi.Dodatkowe szkolenia uzupeniajce oferowane s gównie dla  zaawansowanych uytkowników programu. Umoliwiaj one szersze wykorzystanie zaawansowanych funkcji oraz zapoznanie si z moliwociami nowych wersji oprogramowania. Szkolenia prowadzone s indywidualnie (online) oraz grupowo. Podczas takich zaj uczestnicy maj moliwo praktycznej pracy z programem na komputerach szkoleniowych.

 

Portal www Integra Support z praktycznymi poradami dot. obsugi programu zawiera informacje dot. czsto zgaszanych zagadnie przez klientów korzystajcych z Hotline. Takie porady przygotowywane s w formie wiadomoci wysyanych do firm posiadajcych aktualny abonament na aktualizacj lub wsparcie techniczne i dotycz m.in. porzdkowania kartotek towarów i kontrahentów, optymalnych ustawie czytnika dowodów rej., wystawiania kompensat oraz funkcji w nowych wersjach programu.

Integra Software posiada nowoczesne zaplecze techniczne pozwalajce szybko i sprawnie wdraa oraz profesjonalnie obsugiwa klientów w zakresie serwisu oferowanego oprogramowania. W/w zaplecze to m.in: nowoczesna telefonia systemowa, wiatowodowe cza internetowe, systemy do zdalnej pomocy, etc.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Grudzie 2008

Wdroenie/Szkolenie z systemu Integra Truck 7 – Wabrzych

Dnia 09 grudnia 2008 w siedzibie firmy EnergiaPro GRUPATAURON S.A. w Wabrzychu odbyo si wdroenie systemu Integra Truck 7 oraz szkolenie pracownikw z obsugi programu.

W okresie przedwdroeniowym wykonano zdaln instalacj oraz
konfiguracj sieciow systemu Integra Truck 7 na 9 stanowiskach.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Luty 2008

Wdroenie Integra Web Katalog w firmie Auto Partner S.A.

Zarzd firmy Auto Partner podj decyzj o wdroeniu rozwizania firmy Integra Software - Integra Web Katalog. System zosta wybrany ze wzgldu na to, i wyrnia si najbardziej zaawansowan technologi. Integra Web Katalog zapewnia poprzez przegldark internetow szybkie i sprawne wyszukiwanie, oraz zamawianie czci zamiennych.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Grudzie 2007

Wdroenie Integra Web Katalog w firmie Auto Georg

W grudniu 2007 roku wybrano, oraz wdroono rozwizanie firmy Integra Software: Integra Web Katalog. Wdroenie tego systemu znacznie skrcio czas pracy przedstawicieli handlowych. Auto Georg rekomenduje rozwizanie Integra Web katalog jako sprawny i poprawiajcy prac system.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Padziernik 2007

Wdroenie systemu Integra w firmie POLCAR

W dniach 9 i 10 padziernika 2007 roku przeprowadzono wdroenie oraz kompleksowe szkolenie z zakresu obsugi programu, ktre odbyo si w siedzibie firmy Polcar w Poczesnej k/Czstochowy. Pierwszym krokiem bya migracja bazy danych wedug wczeniej ustalonego formatu.

 

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Czerwiec 2007

Wdroenie w RTC i Euro Truck

W dniach 12-13 czerwca 2007 roku odbyo si wdroenie, oraz  szkolenie  oprogramowania Integra Software wersji 5.4 Pro w siedzibie firmy RTC sp. z o.o. w Mrokowie pod Warszaw.
Okres przedwdroeniowy zosta wykorzystany do instalacji i konfiguracji sieciowej programu Integra Pro na 8 stanowiskach w firmie Euro Truck i 4 stanowiskach w firmie RTC.

kliknij, aby powikszy w nowym oknie

Kwiecie 2007

Wdroenie w firmie BS WARAS

Dnia 23 kwietnia 2007 w siedzibie firmy Waras Service w Rumii, przeprowadzono wdroenie na 5 stanowiskach komputerowych. Przed bezporednim wdroeniem programu, przeprowadzono  migracj bazy danych, ze starego systemu do nowego rozwizania. Firma Integra Software, przystosowaa stanowiska komputerowe do instalacji oprogramowania, oraz zainstalowaa serwer bazy danych.ilo�� odwiedzin: 27669

© 2000-2022 by Integra Software